පාට අනුව තෝරා ‍‍කොටු තුළට දමන්න.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය